Vacatures

INFORMATIE

Meer informatie over openstaande vacatures kan telefonisch worden opgevraagd bij het secretariaat van Gestichten Doesburg: 0313 84 96 90

Op dit moment is er een vacature voor een lid van het bestuur.

Hieronder vindt u een profielschets:

Profielschets van het bestuur van de Stichting "Gestichten van Weldadigheid te Doesburg"

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen. Bij de samenstelling van het bestuur van de Stichting wordt uitgegaan van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. Daarnaast gelden de volgende algemene kwaliteits- en profieleisen voor alle bestuurders van de Stichting.

Kwaliteitseisen:
- slechts meerderjarige inwoners van de gemeente Doesburg kunnen tot bestuurder van de Stichting worden benoemd
- bestuurder van de Stichting kan niet zijn een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
a. die in dienst is van de Stichting dan wel op andere basis binnen de Stichting werkzaam is
b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de Stichting is geweest, dan wel op andere basis binnen de Stichting werkzaam was
c. die als leverancier benodigdheden levert aan de Stichting, als huurder of pachter eigendommen van de Stichting huurt of pacht, als aannemer werkzaamheden verricht ten behoeve van eigendommen van de Stichting, een andere belangrijke zakelijke relatie met de Stichting heeft, dan wel optreedt als borg van één van de hiervoor genoemde partijen
d. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting heeft gehad, dan wel heeft opgetreden als borg van een dergelijke partij
e. die secretaris van de Stichting of lid van de raad van de gestichten van de Stichting is, dan wel in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming secretaris van de Stichting of lid van de raad van de gestichten van de Stichting is geweest
f. die een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als bestuurder verrichte werkzaamheden wordt ontvangen
g. die een zodanige andere functie bekleedt dat het functioneren als bestuurder van de Stichting kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met de functie van bestuurder, tot onverenigbaarheid of tot ongewenste vermenging van belangen.


Profieleisen:
- affiniteit met cultuurhistorisch erfgoed
- algemene bestuurlijke kwaliteiten
- onafhankelijk
- instemming met de doelstelling van de Stichting
2
Verantwoording:
- het bestuur benoemt de bestuurders en verdeelt de portefeuilles
- het bestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een secretaris die geen zitting heeft in het bestuur
- het bestuur wordt van advies voorzien door de raad van de gestichten, welke raad een adviesorgaan is en geen toezichthoudende functie heeft
- er is sprake van een collegiaal bestuur waarbij elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken en waarbij alle besluiten (ook betreffende een specifieke portefeuille) worden genomen in het bestuur
- de bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten; zij ontvangen geen beloning