PRIVACYVERKLARING

Gestichten Doesburg, gevestigd aan Gasthuisstraat 21a, 6981 CP Doesburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.gestichtendoesburg.nl
Adres: Gasthuisstraat 21a, 6981 CP Doesburg
Telefoon: 06 15 55 35 18
Email: info@gestichtendoesburg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gestichten Doesburg respecteert de privacy van een ieder die persoonsgegevens met de Gestichten Doesburg deelt. Gestichten Doesburg zorgt voor een vertrouwelijke en veilige behandeling van de persoonsgegevens die u aan de Gestichten heeft verstrekt of nog gaat verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Gestichten Doesburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gestichten Doesburg verwerkt deze gegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is en voor het uitvoering geven van een overeenkomst. Bijvoorbeeld om:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
Te voldoen aan een wettelijke verplichting
U te informeren over wijzigingen die de uitvoering van de overeenkomst met zich mee brengt.

Gestichten Doesburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of
– systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gestichten Doesburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gestichten Doesburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gestichten Doesburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gestichten Doesburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gestichten Doesburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gestichten Doesburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gestichtendoesburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gestichten Doesburg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gestichten Doesburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gestichten Doesburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gestichten Doesburg via info@gestichtendoesburg.nl.