Pachtzaken

Van oudsher hebben de Gestichten van Weldadigheid in landgvoor een groot geinvesteerd in onroerend goed. Beschikbare gelden zijn voor een belangrijk deel aangewend ten behoeve de aankoop van landbouwgronden rondom Doesburg. Op dit moment hebben de Gestichten ca. 380 ha agrarische gronden in bezit.

Deze gronden liggen met name in het Havikerpoortgebied, Drempt en Angerlo. Voorts in de regio's Hengelo (Gld.) en - GrondenEllecomsedijk.jpgWageningen. Het gaat hierbij voor het merendeel om het zgn. Oostelijk veehouderijgebied en het Betuwse rivierengebied.

Het secretariaat van de Gestichten beheert en verpacht de gronden.   

- GrondenDremptVeenweg.jpg

Jaarlijks worden er vanwege de overheid nieuwe pachtnormen gepubliceerd voor het komende pachtjaar. Deze normen zijn van toepassing op alle pachtcontracten per de datum dat het volledige pachtjaar conform het pachtnormbesluit ingaat. Het pachtjaar voor de reguliere pachtovereenkomsten van GWD loopt van 1 december tot 1 december van het daaropvolgende pachtjaar.  Nieuwe pachtnormen worden door GWD derhalve gehanteerd voor de periode 1 december tot 1 december van ieder pachtjaar. 

Pachtprijzen

De pachtprijzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en doorberekend aan de hand van richtlijnen van het Ministerie van Landbouw en Visserij.