De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg

Welkom op de website van de Gestichten van Weldadigheid te Doesburg. De stichting is ontstaan uit vijf zeer oude Doesburgse stichtingen (Gestichten): het Gasthuis, het Weduwenhuis, de Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie. De oudste daarvan dateert uit 1337.  | - kl2fotohuizenPB.jpg

Bestuurlijke organisatie. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt van het bestuur. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting daarbij geadviseerd door de Raad van de Gestichten. De vijf bestuursleden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en beheren daarnaast hun eigen ambtelijke portefeuille. Op grond van het huishoudelijk reglement van de Gestichten van Weldadigheid zijn portefeuillehouders aangewezen voor de volgende deelgebieden:

Via het secretariaat van de Gestichten van Weldadigheid, dat onder leiding van de ambtelijk secretaris als back-office fungeert wordt in samenwerking met de diverse portefeuillehouders, adviseurs en administratief/secretariaal personeel dagelijks uitvoering gegeven aan de diverse hiervoor genoemde beleidsterreinen. 


Bestuur van de Gestichten van Weldadigheid

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

Dhr. C.J.A. Scheepers, Voorzitter (tevens portefeuillehouder Algemene Zaken en Personeelsaangelegenheden.

Dhr. H.G. Overweg, Vice Voorzitter (tevens portefeuillehouder beheer en exploitatie Gasthuiskerk en Voorzitter Bestuurscommissie Cultureeel Centrum Gasthuiskerk Doesburg tevens portefeuillehouder communicatie en publiciteit)

Dhr. W. Masselink, portefuillehouder toewijzing c.q. verhuur van woningen tevens portefeuillehouder subsidieaangelegenheden

Dhr. G.J. Bouwhuis, portefeuillehouder beheer gebouwen/woningen en onderhoud (alsmede verdere bouwaangelegenheden)

Mevr. G.P.M. van Vorselen, portefeuillehoudster financien 

Aanvankelijk vormde de zorg voor armen en behoeftigen de belangrijkste doelstelling van de Gestichten van Weldadigheid. Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet houden de Gestichten zich vooral bezig met de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn in Doesburg. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het verlenen van financiele bijdragen ten behoeve van Doesburgse maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast zien de Gestichten het als hun taak om een bijdrage te leveren aan het behoud van het Doesburgs cultureel en monumentaal erfgoed. Voorts beheren de Gestichten woningen voor ouderen. Deze zijn gesitueerd in de Doesburgse binnenstad (onder andere de woningen aan het van Brakelhofje en het Gasthuishofje en Buitenhof, alsmede de Paardenmarkt). 

Op grond van de statutaire doelomschrijving houden de Gestichten van Weldadigheid zich thans met name bezig met de volgende taken binnen het rechtsgebied Doesburg c.q. Doesburgse organisaties, middels:    


Nevenfuncties bestuurders Gestichten van Weldadigheid te Doesburg.

Dhr. C. J.A. Scheepers (voorzitter)

a.  Voorzitter van de Commissie Cultuurhistorie van de gemeente Doesburg.

b. Deskundige cultuurhistorie en landschap van de commissie MER

Dhr. H.G. Overweg (vice voorzitter)

a. Voorzitter Dichter bij de IJssel  

b. Vice Voorztitter Artikel 1 Commissie Regio Gelderland-Midden

c. Plaatsvervangend Voorzitter van de Welstandcommissie Gelders Genootschap

d.  Voorzitter Coordinatieteam Gebiedsplan Hartenstein e.o. Oosterbeek

Dhr. G.J. Bouwhuis 

a.  lid adviescommissie cultuurhistorie Doesburg

b.  lid monumentencommissie Duiven en Zevenaar

c.   auditor erkenningregeling "Kennis & Kunde" Provincie Gelderland

d.   adviseur instandhouding/restauraties stichting Huis Bergh te 's-Heerenberg

e.   adviseur Monumentenvereniging 15 april 1945

d.  adviseur museumvereniging Stad en AMbt Doesborgh

e.  adviseur N.I.G. 'de stedendrihoek' Apeldoorn-Deventer-Zutphen

f.   organist/pianist en kerkmeester Ooipoortkerk Doesburg

Dhr. W. Masselink 

- lid van de werkgroep ''retourtje Doesburg" van de Stichting Doesburgs Goed  


De Raad van de Gestichten.

De Raad van de Gestichten is een bestuurlijk adviesorgaan, dat op basis van de Statuten van de Gestichten van Weldadigheid en een specifiek reglement voor deze raad van advies het bestuur van de Gestichten van Weldadigheid dient te adviseren. 

De Raad van de Gestichten is als volgt samengesteld:

Dhr. Gosse Noordewier, Voorzitter van de Raad van de Raad van de Gestichten.

Dhr. Hans Paul Visser, lid van de Raad van de Gestichten.

Dhr. A.G. Pos, lid van de Raad van de Gestichten.   


Bestuur van Cultureel Centrum de Gasthuiskerk Doesburg 

Het Cultureel Centrum  Gasthuiskerk Doesburg wordt bestuurd door een speciaal daartoe gemandateerd bestuur te weten de Bestuurscommissie Gasthuiskerk (BG). De commissie is als volgt samengesteld:

Dhr. H.G. Overweg, Voorzitter.

Dhr. M.E.T. Beijer, lid van de bestuurscommissie.

Mevr. G.P. M. van Vorselen, lid van de bestuurscommissie.   

Mevr. T.E.W. Peters (manager Cultureel Centrum Gasthuiskerk Doesburg), vaste adviseur van de bestuurscommissie.