De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg

Welkom op de website van de Gestichten van Weldadigheid te Doesburg. Deze stichting is ontstaan uit vijf zeer oude Doesburgse stichtingen (Gestichten): het Gasthuis, het Weduwenhuis, de Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie. De oudste daarvan dateert uit 1337.  | - kl2fotohuizenPB.jpg

De stichting wordt bestuurd door vijf Gecommitteerden, die worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die door het bestuur is benoemd. De Gecommitteerden worden benoemd door de gemeenteraad van Doesburg.

De vijf Gecommitteerden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting, en beheren daarnaast hun eigen portefeuille. Op grond van het huishoudelijk reglement van de Gestichten van Weldadigheid zijn portefeuillehouders aangewezen voor de volgende deelgebieden:

Via het secretariaat wordt uitvoering gegeven aan de deze beleidsterreinen en de daarover genomen bestuursbesluiten.  

Inhoudelijk zijn de uitvoerende taken in de loop der tijd voor een deel gewijzigd. Aanvankelijk vormde de zorg voor armen en behoeftigen de belangrijkste doelstelling van de Gestichten van Weldadigheid. Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet houden de Gestichten zich vooral bezig met de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn in Doesburg. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het verlenen van financiele bijdragen ten behoeve van Doesburgse maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten.

Daarnaast hebben de Gestichten 23 woningen voor ouderen in beheer. Deze zijn gesitueerd in de Doesburgse binnenstad (onder andere de woningen aan het van Brakell-hofje en het Gasthuishofje). 

Op grond van de statutaire doelomschrijving houden de Gestichten van Weldadigheid zich thans met name bezig met de volgende taken: 

Recentelijk is het nodig gebleken een aparte portefeuillehouder voor communicatie en publiciteit te benoemen.